BIURO OBSŁUGI KLIENTA

87 523 00 26

GODZINY PRACY

Pon. Pt.: 7:00 - 15:00

AWARIE

694 971 390

Procedura - krok po kroku

Zasady przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacji reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzenia resortowe do tej ustawy jak przepisy prawo budowlanego, prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Dostępność do usług wodno-kanalizacyjnych ludności zagwarantowana jest w ustawie jednak, zainteresowany zobowiązany jest spełnić określone wymagania w zakresie ustanowionego prawa, i jeśli istnieją techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci publicznej wodociągowej czy kanalizacyjnej.

 1. Uzyskanie zapewnienia dostawy wody ( warunków technicznych ) w OPTIMA Spółka z  o.o z siedzibą w Olecku:
 • zleca inwestor lub projektant na wniosek inwestora,
 • załącznik  aktualna  mapa  sytuacyjno-wysokościowa do celów informacyjnych w  skali  1: 500  lub 1: 1000 ( 2 egz., wystarczą kserokopie), miejsce  pobrania map Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • czas oczekiwania na warunki: do 30 dni,
 • druk  wniosek na stronie internetowej  www.optima.olecko.pl  lub w Biurze Obsługi Klienta,

 

 1. Sporządzenie mapy do celów projektowych (czynność niezależna od OPTIMA):
 • wykonuje uprawniony geodeta na zlecenie i koszt inwestora,
 • uzyskanie   zgody  Wójta  Gminy  na  włączenie  się  do urządzeń  sieciowych
 1. Wykonanie projektu przyłącza  ( czynność  niezależna od OPTIMA Sp. z o.o )

 

 1. Uzgodnienie trasy przyłącza  w  zakresie  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą inżynieryjną lub gruntami innych właścicieli,
 • zleca projektant lub inwestor, w zależności od umowy między nimi,

 

 1. Uzgodnienie we właściwym   ZUDP   w   Urzędzie  Starostwa  Powiatowego (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),
 • zleca projektant lub inwestor, w zależności od umowy między nimi,

 

 1. Uzgodnienie projektu w OPTIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olecku , ulica Aleja Zwycięstwa 6,

 

 1. Zgłoszenie przystąpienia do robót oraz wykonania włączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
 • zgłasza uprawniony wykonawca / przedsiębiorca posiadający uprawnienia branżowe i zarejestrowaną działalność /,
 • czas oczekiwania na włączenie od 2 do 7 dni w zależności od ilości zgłoszeń,
 • włączenia   do  urządzeń  sieciowych   dokonuje   Przedsiębiorstwo   wodno-kanalizacyjne / montaż zasuwy domowej / w gotowym wykopie ,
 • druk zlecenia na stronie internetowej www.optima.olecko.pl

 

 1. Montaż wodomierza:
 • dokonuje  Przedsiębiorstwo  wodociągowe  w  terminie  uzgodnionym  z inwestorem,
 1. Dokonanie przeglądu technicznego:
 • termin przeglądu ustalany jest z  wykonawcą w chwili zgłoszenia Przystąpienia do robót,
 1. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej   powykonawczej   wykonanego uzbrojenia:
 • wykonuje uprawniony geodeta na zlecenie inwestora,

 

 1. Spisanie protokołu odbioru końcowego:
 • następuje w dniu zgłoszenia się inwestora lub osoby upoważnionej,
 • protokół  spisuje  pracownik  OPTIMA  Sp.  z  o.o  w  Olecku  w obecności inwestora  lub  osoby  upoważnionej  przez  inwestora,  przedstawiającej pisemne upoważnienie,
 • załącznik inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (mapa)
 • inne dokumenty wymagane jak atesty, aprobaty techniczne, protokoły z prób technicznych ciśnieniowych, pozytywne wyniki badania wody,

 

 1. Spisanie umowy o zaopatrzenie w wodę.
 • inwestor  zobowiązany  jest  do  zawarcia umowy na dostawy wody  ,
 • wniosek o zawarcie umowy na dostawy wody na stronie internetowej www.optima.olecko.pl